NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường TH Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy.

Xét Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy; Báo cáo thẩm tra số: 325/BC- HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây