THÔNG BÁO Thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022

Theo Thông báo số 123/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Như Xuân, Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân theo định kỳ tháng 12 được tổ chức vào ngày 15/12/2022.

tải văn bản tại đây