TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa ( MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 )

tải văn bản tại đây