BÁO CÁO Tổng hợp các cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn huyện năm 2022

Thực hiện công tác báo cáo năm về vấn đề Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Như Xuân năm 2022

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây