KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nội dung 4 : Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 01 - Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg);

tải văn bản tại đây