NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân (Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà hiệu bộ 2 tầng kết hợp phòng chức năng và bếp ăn).

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Thông báo số 496-TB/HU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thông báo Kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị ngày 15/11/2022

tải văn bản tại đây