NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông xã Cát Vân đi xã Hóa Qùy huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ công văn số 2188/UBND-TCKH ngày 01/11/2022 về việc xin ý kiến về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông xã Cát Vân đi xã Hóa Qùy huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

tải văn bản tại đây