QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sữ dung đất năm 2022, huyện Như Xuân

Căn cứ Quyết định số 326/Q - g ngày 09/3/2022 của hủ tướng Chính phủ về việc phân ch ti u Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Căn cứ các hông tư của Bộ rư ng Bộ ài nguy n và ôi trường: Số 01/2021/ -B N ngày 12/4 /2021 về việc quy định k thuật việc lập, điều ch nh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 11/2021/ -B N ngày 06/8/2021 về việc an hành định mức kinh tế - k thuật lập, điều ch nh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

tải văn bản tại đây