QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

Căn cứ văn bản số 8056/SXD-QH ngày 28/10/2022 của Sở xây dựng Thanh Hóa ý kiến về hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân; 2 Xét Tờ trình số 29/TTr-G8 ngày 12/10/2022, của Công ty Công ty TNHH công nghệ xanh G8, và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 175/TĐ-KTHT ngày 08/11/2022.

tải văn bản tại đây