Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai

Đăng ngày 28 - 03 - 2022
100%

Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hạn chế, giảm số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước tại các xã, thị trấn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đăng tải cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật đất đai và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

 

Phần một

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố

3. Không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước    

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật                 

Phần hai

CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

I. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

II. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

III. CƠ SỞ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI

Phần ba

NHÀ NƯỚC TRAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

          Theo Điều 17 Luật đất đai năm 2013 thì Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức sau:
          - Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất;
          - Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
          - Công nhận quyền sử dụng đất.

Phần thứ tư

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

I. CÁC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

II. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THU HỒI ĐẤT

III. ĐIỀU KIỆN VỀ NHÀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

IV. TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT NHƯNG KHÔNG BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

Phần thứ năm

PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI UBND CẤP XÃ

Xem toàn bộ nội dung tài liệu tại đây

<

Tin mới nhất

Tham gia theo dõi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022(02/11/2022 7:36 SA)

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của...(27/10/2022 3:27 CH)

V/v triển khai Quyết định số 201/QĐ-STP, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp Thanh Hóa (14/10/2022 3:26 CH)

QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Như Xuân(13/10/2022 3:15 CH)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...(12/10/2022 8:34 SA)

V/v triển khai Bộ câu hỏi và Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước...(10/10/2022 9:58 SA)