Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
186 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sữ dung đất năm 2022, huyện Như Xuân

Đăng ngày 12 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 326/Q - g ngày 09/3/2022 của hủ tướng Chính phủ về việc phân ch ti u Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Căn cứ các hông tư của Bộ rư ng Bộ ài nguy n và ôi trường: Số 01/2021/ -B N ngày 12/4 /2021 về việc quy định k thuật việc lập, điều ch nh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 11/2021/ -B N ngày 06/8/2021 về việc an hành định mức kinh tế - k thuật lập, điều ch nh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng...(13/04/2023 7:31 SA)

V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất ở theo nội dung số 01- Dự án 1 “Giải quyết tình trạng...(09/12/2022 3:53 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại...(09/12/2022 10:11 SA)

QUYẾT ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như...(09/12/2022 8:58 SA)

TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư đô thị tại thị...(09/12/2022 8:40 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân...(18/11/2022 3:43 CH)