Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
268 người đang online

KẾ HOẠCH Thực hiện nội dung “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022.

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022; Công văn số 1840/STTTT- TTBCXB ngày 06/9/2022 của Sở Thông tin và truyền thông về thực hiện Tiểu dự án 1” Giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 6: “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiếu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021- 2025.

<

Tin mới nhất

BÁO CÁO Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi(12/11/2022 3:55 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy người khuyết...(01/11/2022 8:07 SA)

BÁO CÁO Kết quả tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và khai giảng TT HTCĐ...(14/10/2022 4:59 CH)

KẾ HOẠCH Thực hiện nội dung “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình MTQG...(14/10/2022 4:52 CH)

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu/tháng vào năm 2020.(23/10/2019 7:24 SA)

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động...(27/09/2019 10:34 SA)