Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Như Xuân: Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã đoàn kết thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì phát triển ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

        Ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các văn bản triển khai hoạt động. Các Ban Chỉ đạo đã phân công các thành viên phụ trách các cơ quan, doanh nghiêp, các xã, thị trấn kết hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền tạo các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

        Chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; chủ động điều hành và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống. Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, quản lý và sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, thu hút đầu tư theo tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính. Tổ chức lễ giao quân năm 2020. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong sách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

        Ban Dân vận Huyện ủy tập trung triển khai chương trình công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2020; đã tham mưu làm tốt công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị ; Hướng dân số 16-HD/BTCTW, ngày 18/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 15-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyên về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/3/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 2543-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn…Tham mưu giúp cấp uỷ tiếp tục triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, về công tác vận động quần chúng của Đảng. Phối hợp tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo các cơ sở hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. Khối Dân vận các xã, thị trấn,tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cộng đồng dân cư. Vận động nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

        MTTQ huyện: tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã vận động ủng hộ được 437,9 triệu đồng và hơn 8.000 khẩu trang kháng khuẩn; tổ chức 06 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bới dịch bệnh. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp 02 điểm trường Mầm non tại 02 xã với tổng số tiền 300 triệu đồng; hỗ trợ làm 7 nhà đại đoàn kết tại 6 xã với tổng kinh phí 190 triệu đồng. Hiệp thương cử bổ sung 01 Ủy viên và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

        Liên đoàn Lao động huyện: quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Tổ chức 79 lượt thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 74 triệu đồng. Triển khai kế hoạch tổ chức tháng công nhân; ủng hộ quỹ “mái ấm công đoàn” được 30,9 triệu đồng; đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ sửa, làm mới nhà ở cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

        Hội Nông dân huyện: tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ chiêm xuân, triển khai sản xuất vụ thu mùa 2020; cung ứng 117,2 tấn phân bón trả chậm cho hội viên; tổ chức kiểm tra 21 cuộc tại cấp hội cơ sở; vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân được 628 triệu đồng; tuyên truyền làm được 38 nhà tiêu hợp vệ sinh; kết nạp 65 hội viên mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: triển khai đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo nhân rộng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ở các xã, thị trấn. Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Duy trì việc dọn vệ sinh môi trường tại các đoạn đường phụ nữ tự quản; kết nạp 131 hội viên mới.

        Hội Cựu chiến binh: phối hợp nắm tình hình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời; vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; vận động xây dựng được 82 hố xử lý rác thải; kết nạp 45 hội viên mới.

        Đoàn Thanh niên: tích cực triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” thu hút trên 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu được 430 đơn vị máu, đạt 115% chỉ tiêu tỉnh giao; phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho gần 200 đoàn viên, thanh niên. Mở 03 lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho 168 thanh niên ưu tú; kết nạp 121 đoàn viên mới.

        Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận của chính quyền năm 2020. Qua đó đã làm chuyển biến cơ bản nhận thức về công tác dân vận của Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

<

Tin mới nhất

Như Xuân sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025(04/08/2020 7:16 CH)

Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong huyện hướng về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 7:11 CH)

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 3:35 CH)

Đảng bộ xã Hóa Quỳ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu(30/07/2020 10:24 SA)

Nhân rộng điển hình tiên tiến, đổi mới phong trào thi đua(29/07/2020 8:16 SA)