Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Như Xuân: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Đăng ngày 18 - 11 - 2020
100%

Vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025), cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Như Xuân đang ra sức thi đua lao động sản xuất, triển khai nhiệm vụ với tinh thần mới, khí thế mới, trên cơ sở quán triệt tinh thần các mục tiêu kinh tế, xã hội và quốc phòng-an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đã đề ra.

        Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025), đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 05-KH/HU chỉ đạo 36 tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện; chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động các tầng lớp nhân dân tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa.  

        Với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Như Xuân xác định "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ cao theo chuối giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị là quan trọng, tập trung chỉ đạo phát triển 3 vùng kinh tế của huyện; tăng tính kết nối với các địa phương trong quá trình phát triển; bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh".

        Để hoàn thành mục tiêu trên, Đại hội đã nhất trí với 03 chương trình trọng tâm, đó là: Chương trình trên cấu tái cơ cầu nông nghiệp gắn với xây dụng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chương trinh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chương trinh tăng cao năng lực, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, Đại hội cũng thống nhất thực hiện 02 khâu đột phá: đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

        Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Như Xuân tập trung triển khai thực hiện 27 mục tiêu chủ yếu bao gồm: Về kinh tế (11 chỉ tiêu):Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giá so sánh năm 2010) đạt 16%, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 6%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%; dịch vụ tăng 18,2%;Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 60 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 25.000 tấn; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 1.900 ha; Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 72 triệu đồng;Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025: 5.000 tỷ đồng; Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 12%;Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập thời kỳ 2021-2025: 100 doanh nghiệp; Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 50% (8 xã), trong đó: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 6,25% (1 xã); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới 58,9% (66/112 thôn, tăng thêm 20 thôn); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 1,8% (2 thôn); Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025: 16% trở lên; Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025: 80%.

        Về văn hóa - xã hội (10 chỉ tiêu):Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 1%; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2025: 50%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025: 65%;Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025: 100%, trong đó có 13% (2 xã) xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2025: 80% trở lên; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2025: 13%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân năm 2025: 95%; Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 83,5%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm: 3%; Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025: 25%.

        Về môi trường (3 chỉ tiêu): Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025: 70%; Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025: 96%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch 20%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 90%.

        Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu): Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025: 76%.

        Về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu): Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021-2025: 500 đảng viên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt từ 80% trở lên.

        Một trong những nội dung quan trọng mà Đảng bộ huyện Như Xuân quan tâm chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện đó là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, hiểu rõ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua; nắm vững những thuận lợi, khó khăn, thách thức, các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

        Để làm được điều này, công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) được quan tâm chú trọng đặt lên hàng đầu, triển khai cụ thể đến từng tổ chức đảng. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục trong các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân cũng được chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan…      

        Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Như Xuân chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhiệm vụ chính trị năm 2020; đồng thời kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của cơ sở mình cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, triển khai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội của chi bộ, đảng bộ cấp mình.

        Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện nhanh chóng tổ chức thực hiện nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) và đã hoàn thành trong tháng 11/2020; đồng phân công các đồng chí trong cấp ủy về thôn, khu phố tổ chức tuyên truyền nghị quyết cho người dân.

        Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì mở lớp dành cho đảng viên các tổ chức cơ sở đảng và dành cho quần chúng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức phổ biến nghị quyết cho đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp. Phòng Văn hóa- Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa- Thể dục- Thể thao và Du lịch huyện xây dựng chương trình tuyên truyền nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

        Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức, bằng những việc làm cụ thể, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ huyện Như Xuân quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, góp phần xây dựng quê hương Như Xuân ngày càng phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại Biểu HĐND huyện tổ số 2 tiếp xúc cử tri các xã hóa quỳ và Thị Trấn Yên Cát(01/12/2020 1:45 CH)

Tổ số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử tri 2 xã Cát Tân và Cát Vân.(30/11/2020 9:13 SA)

Thường trực Huyện ủy đến thăm, chúc mừng nhân ngày truyền thống ngành Thanh tra Nhà nước.(24/11/2020 7:38 SA)

Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng Trung tâm chính trị huyện(20/11/2020 7:18 CH)

Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Trung tâm chính trị huyện(20/11/2020 2:51 CH)