Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 14

Đăng ngày 10 - 01 - 2016
100%

1. Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND: Phê chuẩn phân bổ dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.

2. Nghị quyết số 02/2016/NQ-HDNDVề nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2016.

3. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

4. Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND: Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu sử dụng đất và tiết kiệm ngân sách huyện năm 2016.

5. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND: Về chương trình giám sát của HĐND huyện Năm 2016.

<

Tin mới nhất

Các Nghị quyết năm 2018 của HĐND huyện khóa XX(17/01/2019 8:57 SA)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ ba(29/12/2016 3:47 CH)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ hai(15/07/2016 3:27 CH)

Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ 14(10/01/2016 3:19 CH)