QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Kênh, mương nội đồng Làng Xằm, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân

Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 15/9/2022, của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kênh, mương nội đồng Làng xằm, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân; Xét Tờ trình số 28/TTr-BQLDA-135 ngày 20/10/2022, của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 169/TĐ-KTHT ngày 24/10/2022, của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại

tải văn bản tại đây