QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình Xây dựng mới đường giao thông nội đồng thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm đầu trường Mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân

Căn cứ Quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trinh xây dựng mới đường giao thôn nội thôn thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm đầu Trường Mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân; Xét Tờ trình số 30/TTr-BQLDA-135 ngày 20/10/2022, của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 171/TĐ-KTHT ngày 24/10/2022

tải văn bản tại đây