QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy người khuyết tật ở các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS học kì II năm học 2021 – 2022

Căn cứ Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người khuyết tật; Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân.

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây