QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cống, tràn liên hợp Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/923b9d6f8bf8dd6d2403%20%20-QD-Phe-duyet-dieu-chinh-bo-sung-BCKTKT-Cong-tran-Tan-Lap-_phuongdvnhuxuan-11-10-2022_14h08p40.pdf