V/v xin ý kiến về nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

https://nhuxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/cba7ed03cbd78abd1968%20%20Xin-y-kien-SXD-QH-CNN-Bai-Tranh-_phuongdvnhuxuan-10-10-2022_09h11p09(10.10.2022_10h20p44)_sign.pdf