Kết quả xét tuyển(vòng 1) viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tải tài liệu tại đây:

- Thông báo Kết quả xét tuyển(vòng 1) 

- Quyết định phê duyệt DS thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2

- Thông báo thời gian ôn tập

- Thông báo cấu trúc đề kiểm tra sát hạch