Kiểm tra việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 04-CT/TU ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại 6 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy gồm: Đảng bộ xã Yên Lễ, Bình Lương, Thanh Xuân, Thanh Quân, Chi bộ Bảo hiểm xã hội và Trung tâm y tế huyện.

       

        Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 04-CT/TU ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Kết quả kiểm tra cho thấy: Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã có bước chuyển biến rõ nét cả về số lượng, chất lượng và từng bước đi vào nền nếp.

        Tuy nhiên, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; một số đơn vị được cấp báo, việc sử dụng chỉ dừng lại ở đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, cấp ủy viên, chưa có nhiều giải pháp để cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp cận và sử dụng báo Đảng...

        Để tiếp tục triển khai và thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong thời gian tới Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, cơ sở bố trí nguồn ngân sách phục vụ cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng thành tiêu chí thi đua trong đánh giá phân loại tổ chức Đảng hằng năm; tăng cường nhắc nhở cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên đọc báo Đảng để vận dụng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước./. 

Đoàn Lưu