Thôn 7 Xã Xuân Bình . Nỗ lực về đích NTM

Thôn 7 có nguồn gốc là Đội sản xuất sô 7 thuộc nông trường chè Bãi Trành trước đây, nên nhân dân trong thôn chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp dài ngày mà chủ lực là cây cao su. Năm 2004 thực hiện Nghị định số 15 của Chính phủ nông trường chè Bãi trành chia tách một số đội sản xuất về địa giói hành chính xã Xuân Bình. Do đó đội sản xuất số 7 của nông trường chính thức trở thành thôn 7 xã Xuân Bình. Toàn thôn có 89 hộ với 313 nhân khẩu.

       Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh” trong những năm vừa qua nhân dân và cán bộ thôn 7 đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu khắc phục những khó khăn, tranh thủ huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả vô cùng to lớn. Bên cạnh những thuận lợi thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thôn 7 cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Giá cả các mặt hàng nông sản biến động thất thường ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân gây khó khăn cho việc huy động đóng góp từ nhân dân. Mặt khác một bộ phận không nhỏ bà con nhân dân chưa thật sự am hiểu về chủ trương của Đảng, nhà nước trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới nên việc vận động các hộ thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Ban điều phối NTM huyện Như Xuân; Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Bình. Ngay từ cuối năm 2018 sau khi đăng ký thôn về đích Nông thôn mới trong năm 2019, Ban phát triển nông thôn mới của thôn đã họp lên kế hoạch, xây dựng dự toán huy động nguồn lực sau đó tổ chức hội nghị trưng cầu ý kiến nhân dân để tổ chức thực hiện. Với sự quyết tâm cao của nhân dân và cán bộ thôn 7, toàn thôn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện từ tháng 01/2019 đến hết tháng 6/2019 thôn sẽ thực hiện hoàn thành 14/14 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

         Với sự quyết tâm cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thôn thường xuyên nâng cao công tác tuyên truyền vận động về việc chung tay xây dựng nông thôn mới, để nhân dân thấy được vai trò chủ thể của mình và mục đích ý nghĩa của chương trình.   Tham gia đầy đủ các lớp tập do huyện, xã tổ chức để nâng cao kiến thức trong việc vận động bà con xây dựng nông thôn mới. Phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chương trình đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp và chương trình đề án phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi: tập chung vào SX các loại cây trồng đem lại thu nhập cao như: Thanh long ruột đỏ; Ổi; Mít thái.....Cấp uỷ Đảng và chính quyền xã trong những năm qua đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế chính sách hổ trợ cho thôn nhằm phát triển đa dạng hoá các ngành nghề, hoạt động dịch vụ TM, hàng hoá phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân.  Dịch vụ thương mại, ngành nghề từng bước phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thôn 7 nối riêng và của xã Xuân Bình nói chung.        Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của bà con nhân dân trong thôn. Mặt khác nhờ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đời sống về mọi mặt của bà con nhân dân trong thôn 7 được thay đổi, kinh tế phát triển với mức tăng trưởng khá. Công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn giảm 4,49%. Qua quá trình triển khai thực hiện chương trình, được sự quan tâm của tỉnh, của huyện cùng với sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, sự vào cuộc của hệ thống chính trị đã tạo nên sự đồng thuận và sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân góp phần chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới; Ban phát triển thôn đã chọn việc để làm, từ đó tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và cách làm sáng tạo trong việc huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương.Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được hình thành và phát triển rõ nét, mang tính bền vững. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống được đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định và đảm bảo.Đến nay thôn đã cơ bản hoàn thành được 14/14 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia và theo quy định của tỉnh. Đây là một sự nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thôn 7.

       Có thể nói trong công tác XDNTM ở Thôn 7 đã có những cách làm hay cần được nhân rộng trong xã đó là việc Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức Đoàn thể trong hệ thống chính trị. Chủ trương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thấy rõ được ý thức trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ xây dựng NTM. Nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM. Tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chương trình để thực hiện kịp thời, hiệu quả không để việc chậm trễ ảnh hưởng đến phong trào xây dựng nông thôn mới toàn xã. Tăng cường công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ xã sâu sát cơ sở. Đồng thời tăng cường công tác  giám sát, theo dõi; bàn giao, giao trách nhiệm sử dụng, quản lý kịp thời các công trình đến nhân dân; khen thưởng kịp thời cho cá nhân, đơn vị có thành tích trong triển khai, thực hiện chương trình.

       Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người dân, để thực sự nhân dân là người làm chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, từ đó tạo niềm tin, phấn khởi thực hiện trong nhân dân.Tranh thủ tối đa nguồn lực, hỗ trợ nguồn lực trong và ngoài thôn; luôn đề cao sự quan tâm của cấp trên tạo động lực để thực hiện chương trình. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của xã nhất là về điều chỉnh thực hiện quy hoạch.

       Tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của chính quyền và sự vào cuộc của MTTQ, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn. Làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.Bám sát chủ trương, đường lối thực hiện của Đảng, Nhà nước, triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước đến toàn bộ cán bộ, công chức, Đảng viên và nhân dân về thực hiện xây dựng nông thôn mới.Coi trọng công tác dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai các khoản đóng góp, ủng hộ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện chương trình.Đề cao công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ ngoại lực, nội lực, sự quan tâm của cấp trên để làm động lực phát huy sức mạnh tổng thể để củng cố, duy trì và phấn đấu đạt chỉ tiêu cao hơn của các tiêu chí.

                                                                                (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện)