Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết nội dung kế hoạch: Tải về