Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 02/ CT-UBND về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nội dung Chỉ thị như sau:

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và những ngày sau Tết, tình hình vi phạm giao thông, trật tự an toàn xãhội, tàng trữ trái phép chất ma túy còn diễn ra; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch, công tác vệ sinh môi trường có lúc, có nơi chưa tốt; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, một số chỉ tiêu về dịch vụ tháng 01 năm 2024 giảm so với cùng kỳ.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình trong nước, trong tỉnh có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn. Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, ngay saukỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phải tiếp tục phát huy tinh thần đoànkết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, triển khaithực hiện nhiệm vụ để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy mạnhphát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; trước mắt, tập trung triển khai thựchiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quảcác nhiệm vụ được giao; quán triệt sâu sắc chủ đề công tác năm “Kỷ cương -Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điềuhành của UBND tỉnh “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạochuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoànthành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”; bám sát tình hình thực tiễn,tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tụcđổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

- Khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh. Trong quá trình thựchiện, cần thường xuyên rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề mới phát sinh.

- Tập trung lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩyphát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thựchiện quy hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

- Khẩn trương hoàn thành việc lập và trình phê duyệt các dự án khởi công mới; tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực về kỹ thuật, tài chính, kinhnghiệm và triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thự chiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo động lực “tăng tốc” cho phát triển kinh tế - xã hộigắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căncứ quan trọng để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn,cản trở, làm chậm tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

- Nắm chắc tình hình, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứhạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tập trung khắc phục điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực cho phát triển.Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa) để bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án đường dây500 KV mạch 3 từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) theo đúng tiến độ.

- Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện cả 3 trụ cột “chính quyềnsố, kinh tế số và xã hội số”; triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính nhànước, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung xử lý công việc ngay sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạtđộng kinh tế - xã hội khác; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết, ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội, đền, chùa trong giờ hành chính, ngày trực nếu không được phân công; không sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa (trừ trường hợp đi thực thi nhiệm vụ) hoặc đi du lịch. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận các tổ chức, cá nhân, lực lượng chứcnăng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa sâu rộng, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tập trung theo dõi sát tình hình, kịp thời dự báo, phân tích, đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninhnăm 2024, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp để ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chủ động rà soát, tham mưu bổ sung các nội dung liên quan đến địnhhướng phát triển ngành, lĩnh vực, kết cấu hạ tầng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạchthực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm2045; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2024.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kếhoạch vốn đầu tư công năm 2024. Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ đối với các nguồn vốn, nhiệm vụ, dự án chưa được phân bổ chi tiết (nếu đủ điều kiện), làm cơ sở giao kếhoạch chi tiết để triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 26/02/2024.

- Phối hợp với các ngành, địa phương, tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023của tỉnh đã được chỉ ra tại Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/3/2024.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, nhất là các nguồn thu mới, các nguồn thu còn dư địa, đặt biệt là các nguồn thu có tiềm năng lớn nhưng chưa thu được. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bànthu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát đúng với thực tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

- Chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính để cung cấp thông tin, hồ sơ, thủ tục, sớm hoàn chỉnh nghị địnhhướng dẫn thực hiện chính sách tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn; báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần với Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi nghị định được ban hành. Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách về mức dư nợ vay; chính sách về phí, lệ phí và chính sách về thu từ xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội trong thời gian sớm nhất, nhằm phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên; triệt để tiết kiệm các khoản chingân sách, dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xãhội và đầu tư phát triển theo quy định; nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sửdụng ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán, đấu thầu, đặthàng, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về khả năng tài chính của đơn vị sựnghiệp công lập.

- Khẩn trương tham mưu xây dựng phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản công, nhất là cơ sở nhà, đất các thôn, xã sau sáp nhập và phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị Trungương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2024.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới, cây giống và vật tư đầu vào, tiếp tục chỉ đạo sản xuất tốt vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tăngcường phòng, chống rét và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tranh thủ thờitiết thuận lợi để triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024; tập trung bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển. 

- Khẩn trương đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm hoàn chỉnh, trình cấp có thẩmquyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các nội dung vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 của Thủtướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng với Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; đồng thời, thường xuyên đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của các bộ, ngành liên quanđể tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách.

- Huy động đa dạng các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông thônmới; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các huyện, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gắn với chỉnh trang khu vực nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng, môi trường sống nông thôn; triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn.

- Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại; tham mưu tổchức hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sảnthực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnhtrước ngày 15/4/2024.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp chủ lực ngay sau Tết Nguyên đán; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm để sớm đi vào vận hành, tạo động lựccho sự phát triển.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm côngnghiệp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện lần 01 trước ngày31/3/2024 và lần 02 trước ngày 30/8/2024.

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thịtrường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với những mặt hàng phục vụ đời sống Nhân dân dịp lễ hội đầu năm và các mặt hàng thiết yếu khác. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạocủa Trung ương và của tỉnh về lưu thông hàng hóa; kịp thời báo cáo những khókhăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

- Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người ThanhHóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa”; tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực của ngành công thương; trọng tâm thúc đẩyhoạt động phát triển thương mại điện tử; khuyến khích tiêu dùng nội địa, kíchcầu tiêu dùng trong Nhân dân và doanh nghiệp.

- Tham mưu, tổ chức các hội nghị về hỗ trợ thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong năm 2024 nhằm tuyên truyền, phổ biến cácFTA Việt Nam đã ký kết đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; qua đó, tận dụng tốt các cơ hội để mở cửa thị trường; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm có lợi thế của tỉnh (như nông sản, hàng may mặc, giầy da, ximăng…).

- Chỉ đạo Công ty Điện lực và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất,sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt tình hình triển khai các dự án điện, nhất là các tiểu dự án thuộc dự án đường dây 500 KV mạch 3từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) đi qua địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo các điều kiện (mặt bằng thi công, quy hoạch…) để dự án thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định.

6. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Quan tâm chỉ đạo công tác điều tiết, tổ chức vận tải, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết, nhất là người đi lễ hội và người lao động trở lại làm việc kỳ nghỉ Tết; xử lýnghiêm hành vi tăng giá vé trái quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của các bộ, ngành Trungương trong việc triển khai các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của Trung ương (các dự án nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh như: Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217...). Đẩynhanh tiến độ các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, nhất là dự ántuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa); đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biểnđoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa… Tiếp tục tham mưu phương án đầu tư tuyếnđường giao thông nối đường Hồ Chí Minh (tại xã Quang Trung, huyện NgọcLặc) với Quốc lộ 6 (tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình); đường vành đai 3 nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng Xương.Triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các đoạn đường đã xuống cấp, hư hỏng theo phân cấp quản lý.

- Khẩn trương đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan để được xem xét, ủy quyềnlàm chủ đầu tư và triển khai thực hiện dự án nạo vét luồng tàu vào cảng Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn và hướng dẫn xây dựng và triển khai Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Thọ Xuân theo phương thức PPP theoquy định. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, tập trung hoàn thiện Đề án, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, tổchức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị; kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc,nội dung vượt thẩm quyền.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tếNghi Sơn và các khu công nghiệp, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, đẩy nhanhtiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năngchính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (bao gồm cả khu vực mở rộng huyện Đông Sơn), quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực pháttriển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông chínhtrên địa bàn.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng thânthiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. Tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng, vật liệu đắp nền trong triển khai thực hiện các dự án. Phối hợp với Bộ Xây dựng để sớm được hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu tại mỏ đượckhai thác theo cơ chế đặc thù để công bố giá, làm cơ sở để các chủ đầu tư phêduyệt giá thanh toán cho nhà thầu.

- Tiếp tục tham mưu, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, tạo điều kiện cho các ngành kinh tếphát triển. Triển khai hiệu quả Đề án “đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộnhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giaiđoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để sớm khởi công các dự án đô thị đã lựa chọn được nhà đầu tư. Khẩn trương tham mưu điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2024.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tích cực đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các nội dung vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng với Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khiđược cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.- Khẩn trương tham mưu, đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định của pháp luật. Tập trung đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; đối với các dự án sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài, vi phạm quy địnhcủa Nhà nước, phải kiên quyết tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi đất để giao cho các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án; báo cáo Chủtịch UBND tỉnh kết quả rà soát, đề xuất thu hồi các dự án lần 01 trước ngày30/4/2024 và lần 02 trước ngày 30/9/2024.

- Thường xuyên theo dõi, thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo khítượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất; hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tạicác lễ hội, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các đơn vịliên quan, tập trung xây dựng và triển khai Đề án di dời các cơ sở gây ô nhiễmmôi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 vàtriển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa giaiđoạn 2023 - 2028; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về lễ hội, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, vănminh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tổ chức và tham gia lễ hội, nhất là các hoạt động mê tín dị đoan, biểu hiện tiêucực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, vi phạm về thu, quản lý tiền công đức và đốt vàng mã; yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phảiniêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo, ép giá, ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch, lễ hội; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2024.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa; tổ chứctốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước,của tỉnh và các địa phương. Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch; xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch kết nối giữa các khu, điểm du lịch với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh; phát triển du lịch bốn mùa gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhất là việc tổ chức các hội chợ, triển lãm gắn với các sự kiện, hoạt động du lịch, nhất là ngày lễ, Tết...; đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong phát triển du lịch.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa, trình cấp có thẩmquyền phê duyệt theo quy định, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nhữngvấn đề vượt thẩm quyền.

10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe choNhân dân. Tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế; có giải pháp cung ứng đủ vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Theo dõi, giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toànthực phẩm trong mùa Lễ hội Xuân 2024; tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo kế hoạch, trọng tâm là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở các điểm du lịch, khu di tích, danh thắng, nơi tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/3/2024.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy cung ứng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và các chính sách hỗ trợ người lao động. Chủ động rà soát, đề xuất việc cấp, hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ để hỗ trợ người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2024.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học duy trì và ổn định tốt nề nếp dạy và học sau thời gian nghỉ Tết; thực hiện hiệu quả các giải pháp nângcao chất lượng giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhóm dẫnđầu cả nước; tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, từngbước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh, sinh viên và gia đình thực hiện tốt quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

13. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là sau thời gian nghỉ Tết; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; kịp thời thay thế hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thay thế những người không hoàn thànhnhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không cò nuy tín với Nhân dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành độngsố 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiệnkhâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện cải cách hànhchính tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số3740/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh.

- Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệtphương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025. Hoàn thành việc tham mưu, trình cấp có thảm quyền xem xét nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa; thành lập thị trấn Tiên Trang, huyện Quảng Xương, thị trấn Hà Long và thị trấn Hà Lĩnh, huyện Hà Trung theo đúng tiến độ.

14. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứngdụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong tất cả các lĩnh vực; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày29/11/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Kế hoạch hànhđộng số 27-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiệnkhâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ;chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

15. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nângcao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên theo dõi, đôn đốc xử lý các văn bản trái quy định; báo cáo kết quả thực hiện lần 1 với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2024, lần 2 trước ngày 31/8/2024. Tăngcường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

16. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số sau TếtNguyên đán, chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu, đề xuất hỗ trợ kịp thời đối với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong những tháng giáp hạt để ổn định đời sống, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương đôn đốc các địa phương hoàn thành việc lập, phê duyệt các dự ánkhởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hộivùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I:từ năm 2021 đến năm 2025, làm cơ sở để giao kế hoạch vốn và triển khai thựchiện theo quy định.

17. Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xửlý nghiêm các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định củapháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề còn tồn đọng, bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở.

18. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Khẩn trương hoàn thành quy hoạch phân khu các khu công nghiệp; tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; kiên quyết đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, dành quỹ đất cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự triển khai dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện lần 01 trước ngày 31/3/2024 và lần 02 trước ngày 30/8/2024.

- Tập trung khai thác thế mạnh cụm cảng nước sâu Nghi Sơn để pháttriển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics, thu hút các hãng vận tải biển lớn mở các tuyến vận tải container quốc tế; kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâmlogistics cấp vùng tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Khẩn trương tham mưu lựa chọnnhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn, đảm bảo theoquy định; hoàn thành trong Quý III năm 2024; đồng thời, tạo mọi điều kiệnthuận lợi để sớm khởi công dự án.

19. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo cáctổ chức tín dụng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điềukiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng, tạo nguồn vốn để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm,góp phần hạn chế “tín dụng đen”; khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinhtế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục phát triển mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tín dụng, ngân hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của khách hàng, các đối tác liên quan.

20. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung ràsoát các nguồn thu trên địa bàn để yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; tiếp tục triểnkhai quyết liệt công tác thu nợ thuế; rà soát, phân loại chính xác các khoản nợđể đôn đốc thu nợ. Thực hiện nghiêm việc công khai thông tin người nợ thuếtrên các phương tiện thông tin đại chúng. Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnhđiện tử hóa trong quản lý thuế.

21. Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phá thiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa, đảm bảo ổn định thị trường, nhất là thời điểm sau Tết Nguyên đán; báo cáo kết quả thựchiện lần 1 với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2024, lần 2 trước ngày31/8/2024.

22. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của tỉnh, các lễ hội đầu Xuân. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu năm. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ độngcông tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư, địa điểm tổ chức các lễ hội, khu du lịch, nơi tập trung đông người.

23. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát tình hình, chủ động có biện pháp ứng phó kịp thời, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; chỉ đạo lựclượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biêngiới tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép tạicác tuyến đường mòn, lối mở, đường biển. Tổ chức tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị huấn luyện theo kế hoạch.

24. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập và hợp tác quốctế; trọng tâm là việc duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhtrong tình hình mới.

25. Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩymạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu nổi bật và các điểnhình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; các hoạtđộng mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đầu XuânGiáp Thìn 2024; không khí ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm mới của cácngành, địa phương, đơn vị, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sựthật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TUngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóađến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung tháo gỡ vướng mắc đểtriển khai các dự án chuyển đổi số; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng số,đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

26. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ban,ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là đối với các đề án theo Chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Chủ động, thường xuyên đánh giátình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, kịp thời báo cáo, đềxuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải quyết những khó khăn,vướng mắc phát sinh, bảo đảm tất cả các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phải được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; báo cáo định kỳ hằng tháng tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh. Thường xuyênđôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triểncác nền tảng hệ thống thông tin điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấpdịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

27. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực, thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mụctiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

28. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa, các doanhnghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, không ngừng đổi mới sáng tạo, vượt qua mọikhó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phấn đấu đạt kết quả caonhất trong các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công, yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành,đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động, tích cực nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà bứt phá để tăng tốc, thực hiện thắng lợi toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5năm 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa.

                                                                                                       Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hóa