NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân đến năm 2045

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư công theo phương pháp đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân đến năm 2045

Tải văn bản tại đây