QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sân thể thao xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/10/2023 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định danh mục dự án đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 01/112023 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sân thể thao xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 23/11/2023 của UBND xã Thượng Ninh và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 148/TĐ-KTHT ngày 15/12/2023

tải văn bản tại đây