QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị Quyết số 113/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân về việc chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

tải văn bản tại đây