QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường lâm nghiệp khu phố Trung Thành đi Xuân Thịnh, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa đường lâm nghiệp khu phố Trung Thành đi Xuân Thịnh, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 30/10/2023 của UBND thị trấn Yên Cát và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 127/TĐ-KTHT ngày 30/10/2023,

tải văn bản tại đây