NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 137/2020 /NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Như Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2026 huyện Như Xuân; Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Như Xuân khóa XXI, kỳ họp thứ 3 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Như Xuân; Sau khi xem xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Như Xuân về Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 145/BCHĐND, ngày 09/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây