NGHỊ QUYẾT về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân, khóa XXI.

tải văn bản tại đây