NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Làng Mài đi thôn Hợp Thành, xã Bình Lương, huyện Như Xuấn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Làng Mài đi thôn Hợp Thành, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Như Xuân về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn Làng Mài đi thôn Hợp Thành, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số: 53/BC- HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp

tải văn bản tại đây