NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Mầm non Thanh Sơn, huyện Như Xuân. Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 1 tầng 6 phòng và các công trình phụ trợ, hệ thống PCCC

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 23/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Mầm non Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Như Xuân về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường Mầm non Thanh Sơn, huyện Như Xuân. Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 1 tầng 6 phòng và các công trình phụ trợ, hệ thống PCCC; Báo cáo thẩm tra số: 50 /BC- HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây