PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Công văn số 741/SNVXDCQ&CTTN ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; Công văn số 1491/SNVXDCQ&CTTN ngày 26/6/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Như Xuân; UBND huyện Như Xuân xây dựng Phương án tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân

tải văn bản tại đây