THÔNG BÁO Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện, Công văn số 6104/UBND-THKH ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Như Xuân. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân thông báo thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức

tải văn bản tại đây