THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Như Xuân

Căn cứ Công văn số 7752/STNMT-CSĐĐ ngày 30/08/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân Thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây