NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà công vụ cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà công vụ cơ quan UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số: 301/BC- HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây