NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Mầm non Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng.

Xét Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo MN Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng; Báo cáo thẩm tra số: 317/BC- HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây