NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 7

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND, ngày 16/12/2022 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra số: 287/BC-HĐND, ngày 17/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây