NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông khu phố Lúng đi khu phố Trung Thành, thị trấn Yên Cát huyện Như Xuân.

Căn cứ công văn số 2208/UBND-TCKH ngày 09/11/2022 về việc xin ý kiến về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông khu phố Lúng đi khu phố Trung Thành, thị trấn Yên Cát huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

tải văn bản tại đây