V/v công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nhận được Công văn số 1158/-BQLDANN-DDHDA3 ngày 14/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa V/v công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa,

tải văn bản tại đây