QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân. (MBQH tại Quyết định số 342 QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Phê duyệt hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 306/TTr-TNMT ngày 17/11/2022 về việc Đề nghị phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 342 QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây