BÁO CÁO Rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện công văn số: 1033/BDT-CSTT, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây