KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Như Xuân

Thực hiện Quyết định số 495/QĐ-UBDT ngày 28/7/2022 của Uỷ ban Dân tộc; Kế hoạch 238/KH-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025

tải văn bản tại đây