Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
2295 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua phương án điều chỉnh, cập nhật dự án hồ chứa nước Bản Mồng vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Như Xuân và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Tải văn bản tại đây

Tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp đường giao thông thị trấn...(22/02/2024 9:58 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua phương án điều chỉnh, cập nhật dự án hồ chứa nước Bản Mồng vào điều...(01/02/2024 10:35 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(01/02/2024 10:29 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:24 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Hồ Khe Hương xã Xuân...(01/02/2024 10:23 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:19 SA)

    °