Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
701 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện Như Xuân đến năm 2030

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng: Số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; Căn cứ Công văn số 6374/SXD-QH ngày 19/9/2023 của Sở Xây dựng v/v ý kiến ý kiến về 03 hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các xã: Xuân Hòa, Cát Vân và Tân Bình, huyện Như Xuân; Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo thẩm định số 114/KTHT-TĐ ngày 28/9/2023 (kèm theo Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 25/9/2023 của UBND xã Cát Vân).

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Xuân...(12/10/2023 5:02 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân...(12/10/2023 5:00 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(02/10/2023 2:01 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cát Vân, huyện...(29/09/2023 9:26 CH)

KẾ HOẠCH Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các điểm trường cấp học Mầm non, Tiểu học giai đoạn 2023-2025(15/08/2023 2:58 CH)

Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(23/03/2023 2:31 CH)

    °