Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
330 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Như Xuân

Đăng ngày 18 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 9 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2022.

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển nguồn và nhiệm vụ chi năm 2023 sang thực hiện năm 2024(26/03/2024 7:28 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển nguồn và nhiệm vụ chi năm 2023 sang thực hiện năm 2024(19/03/2024 3:56 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Như Xuân(18/07/2023 8:13 SA)

QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023(19/01/2023 9:00 SA)

QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022(24/10/2022 2:41 CH)

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021(28/09/2022 8:29 SA)

    °