Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
2741 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Nghị quyết số 137/2020 /NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Như Xuân khóa XX, kỳ họp thứ 15 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2026 huyện Như Xuân; Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Như Xuân khóa XXI, kỳ họp thứ 3 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Như Xuân; Sau khi xem xét Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 09/10/2023 của UBND huyện Như Xuân về Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 145/BCHĐND, ngày 09/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp đường giao thông thị trấn...(22/02/2024 9:58 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua phương án điều chỉnh, cập nhật dự án hồ chứa nước Bản Mồng vào điều...(01/02/2024 10:35 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(01/02/2024 10:29 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:24 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Hồ Khe Hương xã Xuân...(01/02/2024 10:23 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:19 SA)

    °