Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
86 người đang online

V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất ở theo nội dung số 01- Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022”

Đăng ngày 09 - 12 - 2022
100%

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Căn cứ thông tư số 02/2022/TT-UBDT, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc Trung ương. V/v Hướng dẫn thực hiên một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng...(13/04/2023 7:31 SA)

V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất ở theo nội dung số 01- Dự án 1 “Giải quyết tình trạng...(09/12/2022 3:53 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại...(09/12/2022 10:11 SA)

QUYẾT ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như...(09/12/2022 8:58 SA)

TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư đô thị tại thị...(09/12/2022 8:40 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân...(18/11/2022 3:43 CH)