Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
107 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 7

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND, ngày 16/12/2022 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra số: 287/BC-HĐND, ngày 17/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân...(28/12/2022 9:52 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà công vụ cơ quan Uỷ ban nhân...(28/12/2022 9:49 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát...(28/12/2022 9:47 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Hồ Đồng Cùng,...(28/12/2022 9:44 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời,...(28/12/2022 9:42 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đập Bai Tuận, xã Thanh...(28/12/2022 9:39 SA)